Sofie Wolf. opruimcoaching, stylingadvies & interieurontwerp

SOFIE WOLF

OPRUIMCOACHING, STYLINGADVIES, INTERIEURONTWERP

adres Emiel Banningstraat 10 bus 1, 2000 Antwerpen
gsm  +32 (0)484 75 06 88
mail sofiewolf@hotmail.com
btw BE 0738.467.235
bank BE95 9731 8024 7858


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definties
1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten en diensten uitgevoerd door eenmanszaak Sofie Wolf |opruimcoaching, stylingadvies & interieurontwerp| ingeschreven onder BTW BE 0738.467.235, gevestigd te Antwerpen, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Sofie Wolf heeft verleend.
1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Sofie Wolf tot stand is gekomen.
1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Sofie Wolf.
1.6 Werk: Sofie Wolf die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van opruimcoaching, styling- en interieuradvies en interieurontwerp. Ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de auteurswet.
 
Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Sofie Wolf. 
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Sofie Wolf.  
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval treden Sofie Wolf en de opdrachtgever in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 Sofie Wolf heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.
 
Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten
3.1 De door Sofie Wolf opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving, wordt door Sofie Wolf schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.
3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Sofie Wolf en de opdrachtgever zijn bevestigd.
3.4 De door Sofie Wolf opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
3.5 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
3.6 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.7 Sofie Wolf kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sofie Wolf niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.9 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Sofie Wolf.
3.10 Sofie Wolf heeft ten allen tijde het recht zonder benoeming van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.
3.11 Op alle overeenkomsten gesloten met Sofie Wolf is het Begisch Recht van toepassing.
 
Artikel 4. De opdracht
 4.1 Sofie Wolf doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Sofie Wolf kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat, als de door haar gegeven coaching,advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht, wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit de coaching, het advies of ontwerp, om welke reden dan ook, niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig betaald te worden.
4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Sofie Wolf onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Sofie Wolf hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Sofie Wolf is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de opruimcoach/interieurstylist gegeven advies.
4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Sofie Wolf vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4.5 Sofie Wolf is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
 
Artikel 5. Persoonsgegevens
5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Sofie Wolf opgeslagen om opdrachten te verwerken. Sofie Wolf geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. Sofie Wolf hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving.
 
Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1 Sofie Wolf heeft voor de uitvoering van de opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere 
heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
6.3 Voor reiskosten wordt €0,50 per km berekend. Dit geldt ook voor de reiskosten bij personal shopping.
6.4 Sofie Wolf mag van de opdrachtgever verlangen dat er een voorschot wordt voldaan voordat ze begint aan de uitvoering van de opdracht. 
Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 35% van het totale offertebedrag. Sofie Wolf mag na afronding van onderdelen van een opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de opdrachtgever.
6.5 Het is aan de opdrachtgever om Sofie Wolf te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Sofie Wolf extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat de opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/materialen ter beschikking te stellen, dan zal Sofie Wolf de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
6.6 Sofie Wolf kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp. De rol van Sofie Wolf zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van opdrachtgever met derde partij. Sofie Wolf sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Sofie Wolf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Sofie Wolf uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
 
Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten
7.1 Op alle producten van Sofie Wolf rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
7.2 Sofie Wolf heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Sofie Wolf toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van opruimcoaching, styling en interieurontwerp gebruikt worden op www.sofiewolf.be.
7.3 In het kader van de opdracht door Sofie Wolf tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Sofie Wolf heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
7.4 Aan tekeningen gemaakt door Sofie Wolf kunnen geen rechten ontleend worden. Sofie Wolf is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
7.5 Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Sofie Wolf. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Sofie Wolf, tenzij partijen anders overeenkomen.
 
Artikel 8. Klachten 
8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Sofie Wolf dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Sofie Wolf te worden medegedeeld.
8.2 Indien de klacht gegrond is, zal Sofie Wolf de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Wanneer door nalatigheid van de opdrachtgever, de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit 
voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 Sofie Wolf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door Sofie Wolf tijdens het interieuradvies/interieurontwerp zijn geadviseerd.
9.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Sofie Wolf voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
9.4 Sofie Wolf is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
9.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat Sofie Wolf tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
9.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Sofie Wolf kenbaar is gemaakt.
9.7 Sofie Wolf is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.
 
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Sofie Wolf kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Sofie Wolf overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Sofie Wolf geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
10.2 Sofie Wolf en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk   overleg zoeken naar een, in die specifieke situatie, passende oplossing.
 
Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
11.1 De vorderingen van Sofie Wolf op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– Na het sluiten van de overeenkomst aan Sofie Wolf ter kennis genomen omstandigheden, geven Sofie Wolf goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
– Indien Sofie Wolf de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
– In de genoemde gevallen is Sofie Wolf bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Sofie Wolf schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 12. Diversen
12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.sofiewolf.be
12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2019 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
12.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van Sofie Wolf bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd.
12.4 De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
13.1 Op de overeenkomst tussen Sofie Wolf en de opdrachtgever is het Belgisch Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Sofie Wolf en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in de provincie waar Sofie Wolf is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Sofie Wolf.
13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep doen op de rechter.

Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden. Door te kiezen om door te gaan, gaat u akkoord met de privacy policy & cookies policy.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy